City Clerk Staff


Crissy Upton
 


City Clerk


Crissy Fletcher
(270) 890-0210
Email

       
Certified Kentucky Municipal Clerk

Certified International Municipal Clerk

Master Municipal Clerk

City Employee Since December 1996
               
               
 Kari Freeman  
Deputy City Clerk I


Kari Freeman
(270) 890-0210
Email
       
BS in Criminal Justice

City Employee Since August 2018